Verejné finančné pomocné inštitúcie

IČOFirma
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Fond ochrany vkladov
Úrad pre finančný trh
Garančný fond investícií